Chọc All Friend 2018 | Auto-24h.Com

Hướng dẫn sử dụng

- Tùy chỉnh url : http://auto-24h.com/chocfriend.php?token=nhập token vào đây&limit=5000
- Mặc định : Max 5000 Friends
- Sửa limit=500 để giới hạn bạn bè
Lưu ý * : Có thể dể bị ăn report vì người ta hiểu lầm ( ͡° ͜ʖ ͡°)